Các điều khoản và điều kiện

A. GIỚI THIỆU

 1. Việc điều hướng và sử dụng Trang và, nếu có thể, đối với các dịch vụ, nội dung và các trang khác mà Trang có thể chuyển tiếp cung cấp cho khách truy cập điều kiện của Người dùng giống nhau và ngụ ý chấp nhận là "User" và không có bất kỳ sự bảo lưu nào các điều kiện chung hiện tại, cùng với các điều kiện cụ thể, trong từng trường hợp, có thể được thiết lập, lý do tại sao Người dùng phải đọc giống nhau khi anh ta có ý định điều hướng hoặc sử dụng Trang.

 2. Việc điều hướng và sử dụng Trang và, nếu có thể, đối với các dịch vụ, nội dung và các trang khác mà Trang có thể chuyển tiếp cung cấp cho khách truy cập điều kiện của Người dùng giống nhau và ngụ ý chấp nhận là "User" và không có bất kỳ sự bảo lưu nào các điều kiện chung hiện tại, cùng với các điều kiện cụ thể, trong từng trường hợp, có thể được thiết lập, lý do tại sao Người dùng phải đọc giống nhau khi anh ta có ý định điều hướng hoặc sử dụng Trang.

 3. Truy cập vào Trang web và các dịch vụ của nó là miễn phí và Jobs4It có quyền đặt giá cho các dịch vụ hiện đang cung cấp miễn phí bằng cách thông báo trước cho người dùng bằng cách xuất bản trên Trang về các điều kiện mới với thông báo tối thiểu bảy (7) ngày theo lịch kể từ ngày xuất bản.

B - SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

 1. Tất cả nội dung xuất hiện trên Trang web, như bản vẽ, đồ họa, hình ảnh, văn bản, biểu tượng, phần mềm, tên thương mại, nhãn hiệu, logo hoặc bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào khác có thể được sử dụng công nghiệp và thương mại, đều có quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp tài sản của Jobs4It hoặc các bên thứ ba đã ủy quyền hợp lệ để được đưa vào Trang web mà không có quyền khai thác hoặc cấp phép cho họ mà không có sự cho phép trước của Jobs4It hoặc chủ sở hữu tương ứng.

 2. Trừ khi được Jobs4 ủy quyền hoặc, tùy theo trường hợp, các bên thứ ba có quyền tương ứng, Bạn không được sao chép, chuyển đổi, sửa đổi, tháo rời, thiết kế ngược, phân phối, thuê, cung cấp, cung cấp hoặc cho phép truy cập công khai, bằng bất kỳ hình thức giao tiếp công cộng nào của bất kỳ yếu tố nào được đề cập trong đoạn trước. Người dùng sẽ sử dụng các tài liệu, yếu tố và thông tin mà mình truy cập thông qua việc sử dụng Trang web chỉ cho nhu cầu cá nhân của mình, bắt buộc không được thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, khai thác thương mại các tài liệu, yếu tố và thông tin có được thông qua chúng.

 3. Người dùng phải hạn chế loại bỏ các dấu hiệu xác định các quyền (thuộc sở hữu trí tuệ, công nghiệp hoặc bất kỳ loại nào khác) của Jobs4It hoặc của các bên thứ ba xuất hiện trong Trang.

C - SỐ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Dữ liệu thu được trên Trang web, bao gồm "nicknames", bằng cách duyệt trên nền tảng đó hoặc được cung cấp bằng cách hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào, cũng như những dữ liệu được thu thập và xử lý theo mối quan hệ có thể phát sinh giữa Jobs4It và Người dùng, sẽ được đưa vào một tệp về trách nhiệm của Jobs4It.

 2. Thông tin có được thông qua việc sử dụng Trang web hoặc thông qua đăng ký tại bất kỳ điểm nào trong số đó sẽ được Jobs4 xử lý miễn là Người dùng không yêu cầu hủy bỏ, cho mục đích dịch vụ được cá nhân hóa về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang, cũng như quảng cáo, bao gồm cả phương tiện điện tử (mà Người dùng đồng ý rõ ràng với các thông tin liên lạc được gửi bằng phương tiện điện tử đó), các dịch vụ và sản phẩm của chính họ và của người khác liên quan đến ngành tuyển dụng và đào tạo. Người dùng có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối việc xử lý dữ liệu theo các điều khoản được thiết lập theo luật hiện hành, thông qua địa chỉ email hello@jobs4it.pt

D - NGH OBA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Người dùng cam kết tuân thủ các điều kiện chung này và, nếu có thể, các điều kiện cụ thể, cũng như tuân thủ các hướng dẫn sử dụng đặc biệt có trong đó hoặc trên Trang và luôn hành động theo luật pháp, phong tục tốt và thiện chí, sử dụng sự chuyên cần do bản chất của dịch vụ mà nó nhận được, không sử dụng Trang và bằng mọi cách có thể ngăn chặn, ảnh hưởng hoặc làm giảm hoạt động bình thường của cùng một tài sản hoặc quyền của Jobs4It hoặc, nói chung, bất kỳ thứ ba.

 2. Bằng ví dụ và không độc quyền, Người dùng cam kết, trong việc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang, để:

    1. cung cấp dữ liệu được yêu cầu, nếu có thể, để cung cấp dịch vụ và cập nhật dữ liệu; không sử dụng danh tính giả hoặc giả mạo danh tính của người khác trong việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó, bao gồm cả việc sử dụng, khi áp dụng, mật khẩu của bên thứ ba hoặc khóa truy cập hoặc cách khác;

    2. không giới thiệu, truyền hoặc phát qua Trang web bất kỳ chương trình máy tính, dữ liệu, vi rút, mã, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông hoặc bất kỳ thiết bị hoặc thiết bị điện tử hoặc vật lý nào có thể gây thiệt hại cho Trang web, bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc mạng nào của Jobs4It hoặc nói chung của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc theo bất kỳ cách nào khác đều có thể gây ra cho họ bất kỳ loại thay đổi nào hoặc để ngăn chặn hoạt động bình thường của cùng một;

    3. không được giới thiệu, truyền tải hoặc phổ biến trên hoặc từ Trang web bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, bài ngoại, kích động bạo lực, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tư tưởng, tôn giáo hoặc vi phạm đạo đức trật tự công cộng, quyền cơ bản, quyền tự do công cộng, danh dự, quyền riêng tư hoặc hình ảnh của bên thứ ba và nói chung là luật pháp có hiệu lực;

    4. không được thực hiện các hoạt động quảng cáo, quảng cáo hoặc thương mại thông qua Trang web, không sử dụng nội dung và đặc biệt là thông tin có được qua Trang để gửi quảng cáo, gửi tin nhắn hoặc bất kỳ mục đích thương mại nào khác, cũng như không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người thứ ba các bên;

    5. không được truyền, phổ biến hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin, nội dung, tin nhắn, bản ghi, phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm bí mật kinh doanh của Jobs4It hoặc các bên thứ ba vi phạm tính bảo mật của thông tin liên lạc hoặc pháp luật về thị trường hoặc theo bất kỳ cách nào khác đánh giá thấp tín dụng và tên tốt của Jobs4It, quản trị viên và / hoặc nhân viên hoặc bên thứ ba của nó;

    6. kiềm chế phá hủy, thay đổi, sử dụng vì lợi ích riêng của họ, vô hiệu hóa hoặc làm hỏng dữ liệu, thông tin, chương trình hoặc tài liệu điện tử của Jobs4It hoặc bên thứ ba;

    7. không được giới thiệu, truyền tải hoặc phát sóng thông qua Trang web bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền trí tuệ, công nghiệp hoặc doanh nghiệp của bên thứ ba, nói chung, bất kỳ nội dung nào, theo quy định của pháp luật, không tạo ra quyền đặt nó trong điều khoản của bên thứ ba.
<p/>

E - TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM

 1. Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web là trách nhiệm duy nhất và duy nhất của anh ta.

 2. Jobs4It thường không kiểm soát việc sử dụng Trang web của Người dùng và đặc biệt không đảm bảo rằng Người dùng sẽ sử dụng Trang theo luật pháp, các tiêu chuẩn, đạo đức và thực hành tốt này được chấp nhận theo trật tự công cộng, cũng như không siêng năng thận trọng

 3. Jobs4 Nó sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Người dùng có thể phải chịu do việc sử dụng Trang khi họ bị quy cho hành động độc hại đó, nhận ra và chấp nhận Người dùng rằng việc sử dụng Trang và các dịch vụ được cung cấp thực hiện dưới toàn bộ trách nhiệm và rủi ro của nó.

 4. Jobs4It cam kết thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để cho phép tính khả dụng và liên tục của Trang, cũng như áp dụng các biện pháp bảo mật thường được áp dụng trong ngành để đảm bảo tính bảo mật và bảo mật của việc sử dụng Trang và ngăn chặn sự hiện diện của Trang trong cùng hoặc các yếu tố gây hại khác có thể gây ra thay đổi trong hệ thống máy tính của Người dùng.

 5. Mặc dù đã nói ở trên, Jobs4It không bảo đảm và, chỉ nêu gương và không độc quyền, Jobs4It và các đối tác sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do:

    1. gián đoạn, sự cố và / hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của Trang và dịch vụ, ngăn chặn truy cập hoặc trì hoãn việc cung cấp dịch vụ. Jobs4It không thể đảm bảo rằng Trang luôn hoạt động chính xác, rằng Người dùng có thể truy cập và sử dụng nó nhanh chóng, không bị gián đoạn và không có lỗi, cũng như không phải tất cả các lỗi đều được sửa. Tương tự, bạn không thể đảm bảo không có virus hoặc các yếu tố gây hại có thể gây ra thay đổi trong hệ thống máy tính của Người dùng, tài liệu điện tử hoặc tệp của nó, không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra.

    2. thiếu chất lượng, kịp thời, trung thực, hợp pháp, chính xác, đáng tin cậy và / hoặc phù hợp với nội dung của Trang do các bên thứ ba sản xuất, sản xuất hoặc phát hành, cũng như sự tồn tại của khuyết điểm hoặc khiếm khuyết của bất kỳ loại nội dung nào được truyền tải, phổ biến, lưu trữ và / hoặc đặt tại xử lý những người mà họ đã truy cập thông qua Trang hoặc dịch vụ được cung cấp

    3. hành vi của bên thứ ba xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, bí mật kinh doanh, quyền tôn vinh, quyền riêng tư và hình ảnh bản thân, cũng như cạnh tranh không lành mạnh và luật quảng cáo bất hợp pháp

    4. xâm nhập bất hợp pháp của các bên thứ ba có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật của việc sử dụng Trang và không đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép có thể nhận thức được các trường hợp Người dùng sử dụng Trang web và dịch vụ.

    5. khả năng truy cập, chức năng hoặc tính khả dụng, nội dung, thông tin và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trong các cổng được liên kết với Trang, cũng như chất lượng, tính hợp pháp, độ tin cậy và tiện ích của chúng.<p/>

 1. Trong các diễn đàn và trò chuyện về xuất bản trực tiếp của Người dùng, Jobs4It không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hình thức tin nhắn được gửi bởi người dùng và áp dụng tương tự cho SMS, Dịch vụ tin nhắn miễn phí. Tại Jobs4It có quyền chỉnh sửa, từ chối tiết lộ hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi tới Trang web của Người dùng, toàn bộ hoặc một phần, đặc biệt khi cần tuân thủ luật pháp, quy định, hành vi hành chính hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, hoặc khi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi bởi Người dùng:

    1

    2. chứa virus máy tính hoặc các thành phần khác có thể gây hại hoặc gây ô nhiễm;

    3. vi phạm quyền của bên thứ ba, chẳng hạn như bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc công nghiệp hoặc quyền nhân cách

    4. vi phạm bất kỳ luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hiện hành.<p/>

 1. Ngoài ra, không được sử dụng liên kết đến các trang web khiêu dâm hoặc khiêu dâm đến Trang và diễn đàn, dịch vụ trò chuyện hoặc SMS không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại, phân phối quảng cáo, gây quỹ hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào, cũng như cho bất kỳ loại nào về sự lôi kéo của người dùng khi tham gia các dịch vụ trực tuyến cạnh tranh.

F - GIẢI QUYẾT

 1. Không ảnh hưởng đến trách nhiệm đối với các thiệt hại có thể xảy ra, Jobs4It có thể ngay lập tức và không cần thông báo trước chấm dứt và chấm dứt mối quan hệ của bạn với Người dùng bằng cách làm gián đoạn quyền truy cập của bạn vào Trang hoặc các dịch vụ tương ứng, nếu bạn phát hiện việc sử dụng chúng hoặc bất kỳ các dịch vụ liên kết với chúng trái với các điều kiện chung hoặc riêng được áp dụng.

 2. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại và tổn thất dưới bất kỳ tính chất nào mà Jobs4It có thể phải chịu trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả của việc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ các điều kiện chung hoặc cụ thể liên quan đến việc sử dụng Trang hoặc bất kỳ các dịch vụ liên quan đến nó.

G - NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG TƯ

 1. Người dùng chấp nhận một cách rõ ràng, đối với tất cả các thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web và / hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ được cung cấp, sử dụng bất kỳ phương tiện nào được chỉ định trước đây là một thủ tục hợp lệ để xóa bỏ các liên lạc nói trên, dữ liệu do bạn cung cấp hoặc bạn sẽ cung cấp cho Jobs4It là đúng và chính xác và bạn đồng ý thông báo cho Jobs4It về bất kỳ sửa đổi nào.